Dokumentacja archiwalna oraz niearchiwalna – jak odróżnić?

Na wniosek danej jednostki samorządowej lub przedsiębiorstwa rozpoczynana jest procedura ekspertyzy i klasyfikacji dokumentów, które przez okres 25 lat były przez daną jednostkę obowiązkowo gromadzone i przechowywane. Część z nich jako dokumenty archiwalne trafiają pod opiekę archiwum państwowego właściwego dla danego obszaru. Pozostałe jako dokumenty niearchiwalne pozostają w archiwum zakładowym do ponownego przeglądu (brakowania) za jakiś czas. Tylko jak odróżnić dokumentację archiwalną od niearchiwalnej i kto powinien się tym zająć?

Kto zajmie się archiwizacją dokumentów?

Firmy zewnętrzne zajmujące się archiwizacją mają w swoich zespołach wykwalifikowanych i doświadczonych archiwistów, prawników, informatyków, historyków. Wiedzą oni dokładnie czym różnią się dokumenty archiwalne od niearchiwalnych i jak z nimi postępować. Oprócz katalogowania oferują:

  • Możliwość czasowego przechowywania dokumentów w zabezpieczonych archiwach.
  • Digitalizacji jako dodatkowe zabezpieczenie i dostępność wersji elektronicznych.
  • Utylizacji zgodnie z przepisami pozostałych po brakowaniu materiałów.

Dokumentacja archiwalna kat. A – jakie to dokumenty?

Dokumenty archiwalne to takie, które otrzymały kategorie A. Mają wartość historyczną. W związku tym przechodzą pod opiekę archiwum państwowego najczęściej na czas wieczysty. Są to między innymi:

  • Mapy i plany.
  • Sprawozdania, raporty, protokoły, statuty organizacyjne.
  • Księgi stanu cywilnego.
  • Rejestry publiczne.
  • Akta sądowe.
  • Dokumentacja kadrowa ważna dla danego regionu.
  • Ważna dokumentacja techniczna.

Przechowywanie w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność) pozwala im przetrwać w nienaruszonym stanie. Są bezpieczne, nie trafią w niepowołane ręce, nie zaginą. Jednocześnie osoby do tego upoważnione mają dostęp do skatalogowanych, łatwych do znalezienia informacji. Archiwa takie są obecnie digitalizowane.

Dokumentacja niearchiwalna kat. B – czym się charakteryzuje?

Należą do nich materiały użytkowe czasowo, które po tym okresie tracą ważność i nie ma sensu dłużej ich przechowywać. Są to także dokumenty, co do których trudno od razu podjąć decyzję i należy je odłożyć do ponownego rozpatrzenia (BE) oraz te do zniszczenia od razu (BC). Należą do nich np. dokumentacja szkolna jak arkusze ocen, oryginały świadectw czy dokumentacja kadrowo-płacowa pracownika. Przechowywane są tylko przez określony czas oznaczony cyfrą po literze (B2, B20, B50), po którym następuje ich kolejne brakowanie i część z nich trafia do utylizacji.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wyraźnie określa w przepisach, jak należy postępować z dostępnymi materiałami w zależności od tego czy są to zasoby państwowe czy niepaństwowe (archiwa kościelne, rodowe, prywatne, przedsiębiorstw). Określa także kary za nieprawidłowe zajmowanie się dokumentacją.