Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum24 Sp. z o.o.
  z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. płk. Dąbka 2A, z miejscem prowadzenia działalności w Gdańsku 80-299, ul. Nowy Świat 34, NIP: 588-245-44-20, REGON: 384901330.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się korzystając z jednej z dostępnych możliwości:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: a.sokol@archiwum24.pl,

b) listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO:

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy,
 • odpowiedzi na zadane pytania.
  b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
   w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
   w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.

c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

 • w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,

d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):

 • w celu marketingowym.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali do chwili ustania okresów przedawnień (cywilnych i podatkowych)
  związanych z wykonaniem umowy, dla której dane osobowe zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych
  na podstawie zgody do czasu udzielenia zgody
  lub jej wycofania.
 2. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, w tym m. in. urzędy skarbowe, sądy, policja,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podmioty działające w branży IT.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo usunięcia (z wyłączeniem art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) prawo przenoszenia danych;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych
  poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zawarcia umowy konieczne.